Chủ tịch các thời kì

Viết bởi Andy - Tháng 5 22, 2019

Lãnh đạo qua các thời kì.

+ Từ năm 1994 đến 1998 - Chủ tịch Công đoàn Thầy Trần Xuân Hoan

                                          - Trưởng ban nữ công Cô Lê Thị Nhị

+ Từ năm 1998 đến 2004 - Chủ tịch Công đoàn Thầy Thân Văn Hải

                                         - Trưởng ban nữ công Cô Lê Thị Nhị

+ Từ năm 2004 đến 2009 - Chủ tịch Công đoàn Thầy Thân Văn Hải

                                          - Trưởng ban nữ công Cô Lê Nữ Vân Thắng

+ Từ năm 2009 đến 2012 - Chủ tịch Công đoàn Thầy Thân Văn Hải

                                          - Trưởng ban nữ công Cô Phan Thị Hải Sâm

+ Từ năm 2012 đến 2014 - Chủ tịch Công đoàn Cô Phan Thị Hải Sâm

                                         - Trưởng ban nữ công Cô Nguyễn Thị Do Cam

+ Từ năm 2015 đến 2017 - Chủ tịch Công đoàn Thầy Phan Huy Hoàng

                                         - Trưởng ban nữ công Cô Nguyễn Thị Do Cam

+ Từ năm 2017 đến nay - Chủ tịch Công đoàn Thầy Nguyễn Văn

                                        - Trưởng ban nữ công Cô Bùi Thị Trâm Anh