Ban giám hiệu

Viết bởi Andy - Th8 10, 2016

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH

tranxuanhoan-s.jpg

  
     TRẦN XUÂN HOAN
      TIẾN SĨ - NGƯT – HIỆU TRƯỞNG
      Điện thoại: 0393.858.690
      Mobile:      0913.550.422
       Email:     txhoan53@yahoo.com

c_thang1.jpg

  
TRẦN CHIẾN THẮNG
TIẾN SĨ  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Mobile:       0913.356.861
Email: chienthang669@yahoo.com.vn

Ảnh

  
NGUYỄN VĂN
ThS.    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Mobile:       0914960668
Email:  bsnhannghia@gmail.com