Bi thư các thời kì

Viết bởi Andy - Tháng 5 22, 2019

Lãnh đạo/trưởng / phó/ đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ.

    + Từ năm 1994 đến 1998      - TS: Trần Chiến Thắng               - Bí thư

    + Từ năm 1998 đến 2005      - ThS: Nguyễn Văn                      - Bí thư   

    + Từ năm 2005 đến 2008      - ThS: Biện Thị Hương Giang      - Bí thư

    + Từ năm 2008 đến 2013      - ThS: Nguyễn Thanh Hải           - Bí thư

    + Từ năm 2013 đến 2015      - CN: Phan Anh Tuấn                  - Bí thư

    + Từ năm 2015 đến 2017       - Ths. Nguyễn Anh Thơ             - Bí thư

   + Từ năm 2017 đến nay          - CKI. Nguyễn Văn Huấn           - Bí thư