Giáo viên

Viết bởi Andy - Th1 15, 2021

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, GIẢNG DẠY VĂN HÓA CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT
(Kèm theo Văn bản số 2435/SLĐTBXH-GDNN ngày 16/10/2020 của Sở LĐTBXH)

Xem nội dung