Quy chế chống lãng phí và VHCS

Viết bởi Andy - Tháng 5 27, 2019
VĂN BẢN QUY CHẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG
VỀ BỔ NHIỆM, THỰC HÀNH CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ QC VĂN HÓA NƠI CÔNG SỞ
_________________
 

Nội dung các văn bản: