Trưởng ban NC các thời kì

Viết bởi Andy - Tháng 5 22, 2019

Trưởng Ban nữ công qua các thời kì.

        + Từ năm 1994 đến 2004:                    Cô Lê Thị Nhị

        + Từ năm 2004 đến 2009:                    Cô Lê Nữ Vân Thắng

        + Từ năm 2009 đến 2012:                    Cô Phan Thị Hải Sâm

        + Từ năm 2012 đến 2017:                    Cô Nguyễn Thị Do Cam

        + Từ năm 2017 đến nay:                      Cô Bùi Thị Trâm Anh